چه استخراج مواد معدنی در زیر منطقه ای محلی سنگ آهن