توجه داشته باشید به استفاده از آسیاب یون آرگون لیفت فیبر