ماسهمصنوعی از سنگ های شن و ماسه و فلزات زباله کادمیوم