آیا معادن گیاهان خردکننده ما همانطور که باید عمل می کنند