شرکت هایی در آفریقای جنوبی که از مخلوط اضافه می کنند استفاده می کنند