پوسته برنج بخار خالص کارخانه گوجه فرنگی بویلر بخار می دهد