تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نمونه برداری از معادن در آفریقای جنوبی