مدار برای آسیاب توپ با استفاده از سنسور  آسیاب عمودی