سال جدید شلوغ برای کارخانه های چینگ روزانه شانگهای