دستگاه شناور 013 که در انتخاب معدن مورد استفاده قرار می گیرد