کارگران معدن سنگ سنگ معدن کریستال روهان وارد می شوند