بطری های زغال سنگ میانمار از تهیه کننده بویلر اخراج شدند