کارخانه سیمان از سنگ شکن های متحرک از مسیر شاسی استفاده می کرد