استخراج استفاده می شود و یا جدید توپ واحد میلز مرطوب